Projects

Επιλεγμένα σχετικά έργα των μελών της ερευνητικής ομάδας

Πρόγραμμα REX ESPRIT II 2080 (Reconfigurable and Extensible Distributed Systems) 1990 – 1993.

Πρόγραμμα ALCOM IΙ Basic Research Action (Algorithms and Complexity) Απρίλιος 1992 - Iούνιος 1995: Μελέτη λειτουργίας κατανεμημένων συστημάτων και δημιουργία νέων αποδοτικών πρωτοκόλλων για τον έλεγχο λειτουργίας τους.

Πρόγραμμα GEPPCOM 9072 - Basic Research (General Purpose Parallel Computation) 1992 - 1995: Παράλληλος Υπολογισμός, σχεδιασμός και υλοποίηση παράλληλων αλγορίθμων, μέτρηση της πολυπλοκότητας παράλληλων αλγορίθμων.

Πρόγραμμα ALCOM-ΙΤ Basic Research in Information Technology (Algorithms and Complexity in Information Technology) Ιανουάριος 1996 - 1997: Σχεδιασμός και υλοποίηση Κατανεμημένων πρωτοκόλλων και αλγορίθμων, μελέτη της πολυπλοκότητας των Κατανεμημένων πρωτοκόλλων και αλγορίθμων, προσομοίωση και εποπτική αναπαράσταση των κατανεμημένων πρωτοκόλλων.

Πρόγραμμα Αρχιμήδης ΙΙ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Β' ΚΠΣ, “Εξόρυξη γνώσης στην επιχειρηματική νοημοσύνη και η καινοτόμος εφαρμογή της σε λογιστικά / οικονομικά θέματα”, Επιστημονικός υπεύθυνος έργου, Ιανουάριος 2005 – Δεκέμβριος 2007.

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «ScamStop» στα πλαίσια του SME FP7 της Ευρωπαϊκής Ένωσης( 01/01/2010 -31/12/2012). Αλγόριθμοι προσδιορισμού και αποτροπής αποφυγής παραβατικής συμπεριφοράς συνδρομητών σε δίκτυα φωνής τεχνολογίας IP (VoIP). Υποστήριξη στον σχεδιασμό και την υλοποίηση αλγορίθμων με χρήση τεχνητών νευρωνικών δικτύων.

Έργο Hellas-HPC της ΕΔΕΤ ΑΕ της ΓΓΕΤ (01/05/2010 μέχρι 31/01/2011). Συλλογή προδιαγραφών για την δημιουργία κοινής υποδομής υπερυπολογιστικής πλατφόρμας για την εξυπηρέτηση της ακαδημαϊκής κοινότητας.  

Έργο «HAVI» στα πλαίσια του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδος (1/9/2006 μέχρι 1/5/2008). Δημιουργία πλατφόρμας αποδοτικής μετάδοσης πολυμεσικού περιεχομένου σε κινούμενες τηλεπικοινωνιακές συσκευές.

Πρόγραμμα «Μεθοδικά» στα πλαίσια του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδος (1/4/2006 μέχρι 01/04/2008). Δημιουργία μεθοδολογίας για την υλοποίηση μηχανισμών κατανεμημένης εργασίας με κύρια εφαρμογή στην διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού.

Πρόγραμμα ΠΑΒΕΤ-ΝΕ της Airlift Α.Ε. (1/1//2003-31/12/2003 & 1/1/2005-28/02/2005). Δημιουργία συστήματος βέλτιστης χρήσης των ελικοπτέρων και πιλότων της εταιρείας αεροταξί Airlift Α.Ε.

Ερευνητικό πρόγραμμα της ΓΓΕΤ “ΠΕΝΕΔ-ΠΛΕΙΑΔΑ” με στόχο την υλοποίηση συστήματος βελτιστοποίησης του χρονοπρογραμματισμού ανθρώπινων πόρων, με πιλοτική εφαρμογή στον χώρο των αεροπορικών εταιριών, με χρήση παράλληλης/κατανεμημένης επεξεργασίας σε διασυνδεδεμένους υπολογιστές πάνω από το Διαδίκτυο (01/12/1999-31/08/2000).

Πρόγραμμα “ESPRIT Project 20115 PAROS” (01/04/1996-31/12/1999), με αντικείμενο την βελτιστοποίηση της ταχύτητας και της ποιότητας των παραγόμενων λύσεων για την λειτουργία αεροπορικής εταιρείας χρησιμοποιώντας καλύτερη μοντελοποίηση του προβλήματος, την δημιουργία νέων αλγορίθμων παραγωγής λύσεων και παραλληλοποίηση  της μεθόδου επίλυσης.

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “ESPRIΤ Project 8402 DAYSY” (09/11/1995-31/03/1996), με αντικείμενο την δημιουργία πληροφοριακής πλατφόρμας για τον αυτόματο επαναπρογραμματισμό της εργασίας των πληρωμάτων (real time rescheduling) σε περίπτωση προβλημάτων (καθυστερήσεις, κλείσιμο αεροδρομίων κλπ) καθώς και την διερεύνηση και υλοποίηση γλώσσας προγραμματισμού για τη δημιουργία και τον έλεγχο κανόνων λειτουργίας αεροπορικής εταιρείας.

Adaptive and Trusted Ambient Ecologies (ATRACO), (FP7/2007-2013 under grant agreement n° 216837).

Awareness Services and Systems – Towards Theory and Realization (ASTRA), IST-29266.

Self-Organised Societies of Connectionist Intelligent Agents Capable of Learning (SOCIAL), IST-2001-38911.

Home-based Everyday activities Analysis and Response Telecare System (HEARTS), ΕΠΑΝ 2003-2006

Extrovert Gadgets (eGadgets), IST-2000-2524

“GR-DIAGENES: Η Γενετική Αρχιτεκτονική του Σακχαρώδους Διαβήτη Τύπου 2 στον Ελληνικό Πληθυσμό. Προδιάθεση, Αντιμετώπιση, και Πρόβλεψη των Επιπλοκών”, χρηματοδοτούμενο από την πράξη ΘΑΛΗΣ, του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”, του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

“Development of an integrated information environment for assessment and documentation of conservation interventions to cultural works/objects with Non Destructive Techniques”, χρηματοδοτούμενο από την πράξη ΘΑΛΗΣ, του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”, του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

“ΑΜΙΛΛΑ – «Ψηφιακή Έκθεση» της Ιστορίας των Αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων ”, χρηματοδοτούμενο από την εταιρία UNISYSTEMS A.E. στα πλαίσια προγράμματος του Οργανισμού Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Α.Ε., Υπουργείο Πολιτισμού.

Ολοκληρωμένο Σύστημα Αυτόματης Ευθυγράμμισης και Σύντηξης Τρισδιάστατων Ιατρικών Δεδομένων από Διαφορετικά Απεικονιστικά Συστήματα”, ΠΑΒΕΤ-2005 Γ.Γ.Ε.Τ. του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του Μέτρου 4.3 «Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ-2005)».

“Ανάπτυξη & Τεχνολογική Υποστήριξη Κεντρικών Υπηρεσιών της εταιρίας Telepassport Hellas A.E.”, χρηματοδοτούμενο από την εταιρία TELEPASSPORT Hellas A.E.

“Παροχή Υποστήριξης στις εφαρμογές Κεντρικών Υπηρεσιών της εταιρίας Telepassport Cyprus Ltd. που Βασίζονται σε Τεχνολογίες Microsoft .NET και SQL Server 2000”, χρηματοδοτούμενο από την εταιρία TELEPASSPORT Cyprus Ltd.

“ΣΟΦΙΑ - Πιλοτικό Έργο Ανάπτυξης Συνεργατικών Εφαρμογών για την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων, Αθήνα 2004 Α.Ε.”, χρηματοδοτούμενο από το Ο.Ε.Ο.Α. ΑΘΗΝΑ 2004 Α.Ε.

 

“Κέντρο Τηλεματικής Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου & Ιονίων Νήσων”, του προγράμματος INTERREG II, Ελλάδα-Ιταλία.