Έρευνα και Ανάπτυξη

Τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά αντικείμενα που καλύπτει το εργαστήριο του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. DISK περιλαμβάνουν τα παρακάτω επιστημονικά πεδία:

 • Κατανεμημένα/Παράλληλα Συστήματα και Κατανεμημένος/Παράλληλος Υπολογισμός. Κατανεμημένος Υπολογισμός και Αλγόριθμοι Διαχείρισης Πληροφορίας.
 • Κατανεμημένα περιβάλλοντα υποστήριξης αποφάσεων και διαχείρισης πόρων.
 • Παράλληλη και κατανεμημένη αντικειμενοστραφής προσέγγιση στον σχεδιασμό και υλοποίηση σύνθετων εφαρμογών.
 • Τεχνολογίες Υπολογιστικού Νέφους – Cloud Computing
 • Αλγοριθμικά θέματα Κινητών Δικτύων
 • Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα
 • Web Engineering, Web Modeling - Μοντελοποίηση Εφαρμογών Παγκόσμιου Ιστού, Εξόρυξη Γνώσης στον Παγκόσμιο Ιστό
 • Big Data Analytics
 • Επιχειρηματική Ευφυΐα, εξόρυξη γνώσης με μεθόδους μηχανικής μάθησης, εξόρυξη γνώσης από κατανεμημένα δεδομένα, διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών/ροής εργασίας.
 • Συστήματα Διάχυτου Υπολογισμού.
 • Βιοπληροφορική – Εφαρμογές και τεχνικές εξόρυξης και οπτικοποίησης γνώσης σε βιοϊατρικά δεδομένα
 • Δημιουργία φιλικών γλωσσών προγραμματισμού ειδικού σκοπού, με δυνατότητες έκφρασης κανόνων και περιορισμών.
 • Αλγόριθμοι και εφαρμογές χρονοπρογραμματισμού.
 • Μοντελοποίηση Μεγάλων Προβλημάτων με Περιορισμούς.

Συνδυαστική & Aκέραια Bελτιστοποίηση.