Η έδρα του Εργαστηρίου βρίσκεται στην Ναύπακτο και συγκεκριμένα στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδας. Το Εργαστήριο λειτουργεί σε χώρους που θα παραχωρηθούν από το Τμήμα για τη μόνιμη ή τη μακροχρόνια εγκατάσταση των οργάνων και του εργαστηριακού και λοιπού τεχνικού εξοπλισμού του που είναι αναγκαία για τη διενέργεια της έρευνας, των εργαστηριακών ασκήσεων και την υλοποίηση των ερευνητικών και αναπτυξιακών του προγραμμάτων. Στο χώρο εγκατάστασης θα τοποθετηθεί πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου. 

 

Η αποστολή του Εργαστηρίου εστιάζεται στη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στους τομείς ενδιαφέροντός του, στην ανάπτυξη προϊόντων βασισμένων σε τεχνολογίες αιχμής, στην επέκταση των συνεργασιών του σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και στη υποστήριξη της εκπαίδευσης σε εξειδικευμένους τομείς έρευνας και εφαρμογών (προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, εσωτερικά σεμινάρια, ημερίδες, κλπ.). Συγκεκριμένα οι στόχοι του αφορούν:

·         Στην υποστήριξη της προπτυχιακής εκπαίδευσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. καθώς και άλλων Τμημάτων του ΤΕΙ στα αντικείμενα έρευνας του εργαστηρίου.

·         Στην υποστήριξη της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. καθώς και άλλων Τμημάτων του ΤΕΙ στα αντικείμενα έρευνας του εργαστηρίου.

·         Στην υποστήριξη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. καθώς και άλλων Τμημάτων του ΤΕΙ στα θεματικά αντικείμενα του ενδιαφέροντός του.

·         Στη διεξαγωγή θεωρητικής έρευνας στα αντικείμενα έρευνας του εργαστηρίου.

·         Στη διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας στα αντικείμενα έρευνας του εργαστηρίου.

·         Στην κάθε μορφής συνεργασία με άλλα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι τους συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται, μέσα σε πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικής εργασίας.

·         Στη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων.

·         Στην πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.

·         Στην πρόσκληση αναγνωρισμένων επιστημόνων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και άλλων προσωπικοτήτων. 

·         Στην εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών αναγκών, όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή σε θέματα με τα οποία ασχολείται το Εργαστήριο.